جدید پایان نامه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

پایان نامه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-مناسب و ویژه ی دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی و گرایش های آن .

-تهیه شده طبق اصول پایان نامه نویسی دانشکده علوم تربیتی

جزییات بیشتر

مشخصات

تعداد صفحات 115
فرمت (قالب) word

اطلاعات بیشتر

موضوع:

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرکرج می باشد. فرضيه‏ هاي تحقیق عبارتند از:1-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.2- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرکرج به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.در این تحقیق مهارتهای ارتباطی معلمان به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک می باشد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار   اس پی اس اس  داده ها تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع  متوسطه شهرکرج در حد مطلوب می باشد.بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرکرج رابطه وجود دارد.بین کلیه مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان(بجز مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

دید کلی از پایان نامه:

 

1- بسم الله الرحمن الرحیم

2-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

3-صفحه صورتجلسه ارائه

4-صفحه تقدیم

5-صفحه تقدیر و تشکر

6-چکیده + واژگان کلیدی

7-فهرست

دانلود پایان نامه علوم تربیتی

قیمت :14000 تومان

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-اهداف کلی

1-3-2-اهداف جزئی

1-4-سؤالات تحقیق

1-5-فرضيه‏هاي تحقیق

-6-تعريف متغیرها

1-6-1-تعاریف مفهومی

1-6-2-تعاریف عملیاتی

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق

2-1-1-ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي) و چارچوب مفهومي آن

2-1-2-هدف و اهميت ارتباطات

2-1-3-فرايند  و انواع ارتباطات

2-1-4-ويژگي هاي ارتباطات

2-1-5-مهارت هاي ارتباطي مديران

2-1-6-تعاريف مهارتهاي ارتباطي

2-1-7-مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن

2-1-8-انگيزش پيشرفت تحصيلي

2-1-9-پيشرفت

2-1-10-اهداف پيشرفت

2-1-11-منشا نياز به پيشرفت

2-1-12-مدل پيشرفت اتكينسون

2-1-13-نظریه مک کللند

2-1-14-انگیزه پیشرفت

2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

2-1-16-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت

2-1-17-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

2-1-18-پیشرفت تحصیلی

2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

2-1-21- افت تحصیلی چرا؟

2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی

2-1-26- گانیه

2-1-27- بلوم

2-1-28-عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

2-1-29-  تجربه معلمان

2-1-30-آماده كردن درس و نمره دادن

2-1-31- مهارت ها

2-1-32- تحصيلات عمومي

2-1-33- تحصيلات در زمينه تعليم و تربيت

2-1-34-مدارس شهري و روستايي

2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-1-36-  توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

2-1-38- نقش اولياء در پيشرفت تحصيل كودكان

2-2-پیشینه تحقیق

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقيق

3-2-جامعه آماري ,نمونه آماري  و روش نمونه گيري

3-3-روش و ابزار جمع آوري  اطلاعات

3-4-روايي

3-5-پايایي

3-6-روشهاي  تجزيه  و تحليل  اطلاعات

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

4-2-توصیف داده های پژوهشی

4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

4-3-پاسخگویی به سوالات پژوهشی

4-3-1-پاسخگویی به سوال پژوهشی1

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق

4-4-1-آزمون فرضیه1

4-4-2-آزمون فرضیه2

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

5-2-1-پیشنهادات اجرایی

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی

5-2-3-محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

 

فهرست جداول

عنوان

جدول4-1-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

جدول4-2-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب ناحیه آموزش و پرورش

جدول4-2-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سوال پژوهشی1

جدول4-3-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-4-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-5-ضرائب

جدول4-6-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-7-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-8-:ضرائب

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار4-1-:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت